Participació en el Fòrum d'Innovació i Tecnologia

bohealth event 1El passat novembre, el projecte BOHEALTH va participar al Fòrum de Tecnologies i Innovació, celebrat al Centre d’Empreses Industrials de Can Roqueta a Sabadell. L’acte fou organitzat per l’Ajuntament de Sabadell, el Parc de Recerca UAB (PRUAB) i el Clúster d’Eficiència energètica de Catalunya.  Empreses, entitats, centres de recerca van tenir l’oportunitat  d’intercanviar coneixements i establir contactes.


bohealth event 2El Centre Tecnològic Leitat va presentar BOHEALTH com exemple de projecte de recerca i innovació per la identificació de consums energètics i la promoció de l’eficiència energètica.

També es va participar en les reunions bilaterals entre empreses i centres de recerca i es tingué l’oportunitat de trobar sinergies entre els participants.

CINQUENA REUNIÓ DEL PROJECTE BOHEALTH

El passat 8 d’octubre de 2015 es va celebrar la cinquena reunió general del projecte BOHEALTH en les instal·lacions del Centre Tecnològic LEITAT a Terrassa. A la reunió hi van assistir els membres del consorci, la monitora del programa LIFE+, i el Dr. Francesc Castells de la Universitat Rovira i Virgili com a membre del comitè assessor del projecte.

A la primera part de la reunió, SIMPPLE, com a coordinador tècnic del projecte, va realitzar la presentació de l’estat de les accions del projecte. A continuació, es va presentar l’eina on-line creada a BOHEALTH, que facilitarà la presa de decisions en els centres sanitaris amb la finalitat de minimitzar els impactes ambientals. L’eina s’ha implementat en dos centres sanitaris de la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla: Centre de Llevant en Tarragona i Hospital del Vendrell. A més a més, l’eina s’està provant en altres centres hospitalaris que han mostrat el seu interès en l’eina.

En la reunió es van presentar els Plans d’Acció definits per als dos centres pilots, com un dels objectius de l’aplicació de l’eina. En els plans d’acció s’identifiquen les millores a implementar, responsabilitats, així com el temps estimat de la seva implementació i el benefici esperat.

A continuació, LEITAT va presentar la metodologia a seguir per monitoritzar l’impacte ambiental associat al projecte, presentant la aproximació a seguir en la definició d’indicadors de seguiment i en la realització d’estudis d’anàlisi de cicle de vida (ACV).

Finalment, es van presentar les accions de disseminació realitzades durant el projecte. El projecte ha participat en jornades com el Simposio Gestión Ambiental (AGACS) celebrat a Sevilla el passat mes de maig.


BOHEALT2   BOHEALTH3

BOHEALT4   BOHEALTH1

L’EINA BOHEALTH JA ESTÀ DISPONIBLE!

bohealth eina2El consorci del projecte presentem l’eina BOHEALTH que facilitar la presa de decisions als centres sanitaris. L’eina es troba disponible a http://bohealth.simpple.com.

L’eina permet avaluar els impactes ambientals dels centres sanitaris identificant aquells que són significatius, determinar les millors tècniques disponibles per la millora ambiental així com la definició i la implantació del Pla d’acció de millora i el seu seguiment.


bohealth einaL’eina disposa d’una sèrie de mòduls basats en el cicle de millora continua: El mòdul avaluació del centre sanitari inclou la descripció i l’avaluació del centre sanitari per a la seva millora ambiental. Primer introduirem una sèrie de dades del centre, de les seves seccions i els seus equips, i després l’eina ens proporcionarà la distribució dels consums energètics, d'aigua i de residus per usos (climatització, ACS, etc.) de diferent forma: resultats preliminars, resultats globals (tot el centre), resultats per seccions (anàlisi individual), balanços (diferència entre consum real i simulat) i indicadors (per exemple kWh/m2). Aquesta distribució es presenta també en costos (€) i emissions (kg CO2-eq)

En el mòdul de priorització dels aspectes ambientals s’identifiquen i prioritzen els aspectes ambientals significatius del centre sanitari a partir de la seva avaluació.

El mòdul priorització de les MTDs (millors tecnologies disponibles) permet identificar i prioritzar quines millors tècniques disponibles es poden aplicar per tal de millorar l’eficiència en el comportament del centre sanitari, basant-se en criteris ambientals i econòmics. L’eina proporciona exemples en fitxes descriptives per donar suport a l’usuari/a.

El mòdul definició i seguiment del Pla d’acció per definir i poder realitzar el control del Pla d’acció per a la millora del comportament ambiental del centre.

El mòdul estudi comparatiu permet a l’usuari/a de l’eina realitzar una comparativa del comportament ambiental entre diferents centres i anys de referència, considerant els diferents vectors ambientals: energia elèctrica, energia tèrmica, aigua i residus.

Si ets un centre sanitari anima’t a provar l’eina!
Només tens que registrar-te per tenir accés a la versió demo.

Socis

Login